НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ | СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Аква Инжинеринг Груп ООД изготвя проекти по подмярка 4.1

Аква Инжинеринг Груп ООД предлага съвременни решения за напояване на земеделското стопанство с което се гарантират повишени добиви и подобряване качеството на продукцията.

Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията. 

Вид на помощта

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за материални и нематериални инвестиции в земеделските стопанства за покриване нуждите на същите, съобразени с техният капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;

Бенефициенти

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/

Допустими разходи
Материални инвестиции:

Изграждане и рехабилитация на системи за напояване.

Нематериални инвестиции:

Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;

Условия за допустимост

Проектите включващи инвестиции, свързани с напояването ще бъдат подпомагани, в случай, че имат разрешение от съответната структура на МОСВ/Басейнова дирекция/, която отговаря за мониторинга и управлението на водния баланс на речните басейни в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО), гарантирайки, че инвестицията няма да доведе до нарушаване на водния баланс в региона.

Интензитет и размер на помощта:

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи; 

Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент е не повече от 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 000 000 евро.

Продукти

 • Напояване на лозя
  Напояване на лозя
  При нашите климатични условия има често летни продължителни засушавания, падналите валежи са обикновено слаби и са не достатъчни за лозата, поради което се налага напояване на лозовите насаждения. Напояване на лоза (асма) най-често се осъществява чрез системите за капково напояване, като обикновенно се прилагат за бавно доставяне на водата, при ниско налягане, в близост до кореновата система и спрямо нуждите от вода на растението. Независимо от това дали е система за капково напояване или система от микро разпръсквачи и двете са оборудвани с капкоотделители, които прилагат водата в литри на час (l/h).   Системите за капково напояване могат значително да намалят или елиминират загубите на вода, като гарантират здравословен растеж на лозовите насаждения, защото могат да: Доставят точното водно количество за специфичните нужди на всеки вид овошка. По-добре съответстват на степента на приложение на водата според инфилтрационния коефициент на почвата. Прилагат водата директно в кореновата система на растенията, като намалява преразхода и изпарението на водата. Системите за капково напояване на Rain Bird се предлагат в пълна гама продукти, които предоставят множество решения за пестене на водата за всякакво приложение, като включват различни компоненти: Стартови компоненти; Компоненти за дистрибуция на водата; Емитери и капкоотделители; Крайни компоненти; Инструменти. Използването на капков маркуч е предпочитан метод при изграждането на системи за капково напояване. Серията XF капков маркуч на Rain Bird има вградени капкоотделители, които компенсират налягането за прецизен контрол на дебита по цялата дължина.   Капковият мяркуч от тази серия е направен от модерни полимери, които осигуряват голяма устойчивост на усукване и намалява деформирането на маркуча за по-лесно инсталиране. Rain Bird серията капкови маркучи включва: A5 PC™ капков маркуч – за селско стопански площи и масиви XFS капков маркуч с Copper Shield™ технология – за подземно приложение за селско стопански площи и масиви Капковите маркучи са с капкоотделители с дебит от 1.2, 1.6, 2.0, 2.3 или 4.0 l/h и разстояние между капкоотделителите 20cm, 25cm, 33cm, 40cm, 50cm, 60cm, 70cm, 75cm, 100cm, предлага се пълна продуктова гама, за да се гарантират изискванията на всяко приложение.
  Научете повече
 • Напояване на овошки
  Напояване на овошки
  При нашите климатични условия, характеризиращи се със сухо и топло лято, напояването е едно от агротехническите мероприятия, които въздействат най-благоприятно върху растежа и плододаването на растенията в овощната градина.  Напояване на овошки като: бадем, вишни, дюля, ябълка, мушмула, маслина, лешник, кайсия, кестен, круша, смокиня, праскова, кайсия, орех, сливи, череши и др. най-често се осъществява чрез системите за капково напояване, като обикновенно се прилагат за бавно доставяне на водата, при ниско налягане, в близост до кореновата система и спрямо нуждите от вода на растението. Независимо от това дали е система за капково напояване или система от микро разпръсквачи и двете са оборудвани с капкоотделители, които прилагат водата в литри на час (l/h).   Системите за капково напояване могат значително да намалят или елиминират загубите на вода, като гарантират здравословен растеж на овошките, защото могат да: Доставят точното водно количество за специфичните нужди на всеки вид овошка. По-добре съответстват на степента на приложение на водата според инфилтрационния коефициент на почвата. Прилагат водата директно в кореновата система на растенията, като намалява преразхода и изпарението на водата. Системите за капково напояване на Rain Bird се предлагат в пълна гама продукти, които предоставят множество решения за пестене на водата за всякакво приложение, като включват различни компоненти: Стартови компоненти; Компоненти за дистрибуция на водата; Емитери и капкоотделители; Крайни компоненти; Инструменти. Използването на капков маркуч е предпочитан метод при изграждането на системи за капково напояване. Серията XF капков маркуч на Rain Bird има вградени капкоотделители, които компенсират налягането за прецизен контрол на дебита по цялата дължина.   Капковият мяркуч от тази серия е направен от модерни полимери, които осигуряват голяма устойчивост на усукване и намалява деформирането на маркуча за по-лесно инсталиране. Rain Bird серията капкови маркучи включва: A5 PC™ капков маркуч – за селско стопански площи и масиви XFS капков маркуч с Copper Shield™ технология – за подземно приложение за селско стопански площи и масиви Капковите маркучи са с капкоотделители с дебит от 1.2, 1.6, 2.0, 2.3 или 4.0 l/h и разстояние между капкоотделителите 20cm, 25cm, 33cm, 40cm, 50cm, 60cm, 70cm, 75cm, 100cm, предлага се пълна продуктова гама, за да се гарантират изискванията на всяко приложение.
  Научете повече
 • Напояване на зеленчуци
  Напояване на зеленчуци
  Едно от най-важните агротехнически мероприятия при отглеждане на зеленчуците е напояването. То се прилага по два начина – повърхностно и подпочвено, като има съществено значение за гарантиране на висок добив и реализиране на качествена продукция. Към повърхностното напояване спадат гравитачно напояване, дъждуване и капково напояване.  Гравитачното напояване (поливане по бразди) остарял и не ефективен метод спрямо съвременните технологии в тази сфера. Този тип доставяне на водата до растенията има само едно предимство – ниска първоначална стойност на инвестицията и доста негативи като: Висок разход на вода Висок разход на труд Неравномерност на напояването Невъзможност да се планира оптималната поливна норма Водна ерозия и образуване на почвена кора Дъждуването е най-близко до естественото в природата прилагане на водата. Този метод е за предпочитане при напояването на зеленчуците, особено когато зеленчуците се отглеждат на леки и пропускливи почви. Дъждува се в тихо време при скорост на вятъра по-малка от 3 м/сек. Зеленчуковите култури са силно чувствителни на температурата на водата, с която се напояват, особено при дъждуването. Тя не бива да бъде по-ниска от 18—20°С и не се извършва напояване между 11 и 16 ч с не темперирана вода. Поливните програми трябва да се изпълняват обикновенно в следобедните или вечерни часове, когато температурата на водата и на растенията е почти подобна. Като основни предимства може да отбележим:  Управление на поливната норма Хомогенно водно разпределение по цялата поливна площ, като водата се разпространява хоризонтално и вертикално в почвения слой Контролиране и повишаване на въздушната влажност Подобряване на газообмена в почвата Отмиване на прахови частици от листната маса на растенията, което влияе на интензивността на фотосинтезата и дишането на растенията. Всички зелеви култури – главесто зеле, цветно зеле, броколи, брюкселско зеле, спанак, моркови, пипер, магданоз, зелен грах и картофи се развиват много добре, когато се поливат чрез дъждуване.   Тип на дъждовалните системи за напояване – стационарни и полустационарни системи с разпръсквачи. За стационарните и полустационарни системи се препоръчват импактни разпръсквачи, разпределени в няколко основни групи: Импактни разпръсквачи за голям и среден дебит в комплект с дюзи с различен диаметър. По този начин се постига хомогенна водна дистрибуция по целия радиус и едри водни капки, за добра работа при ветрови условия. Радиус на покритие от 32 до 60 m, работно налягане от 4,0 до 6,5 bar., покрита площ от един разпръсквач 3215 – 11 304 m2, и дебит 13,0 – 104,5 m3/h. Импактни разпръсквачи за среден и малък дебит. Позволяват хомогенна водна дистрибуция по целия радиус и едри водни капки, за добра работа при ветрови условия. Радиус на покритие от 8,5 до 35,4 m, работно налягане от 1,7 до 6,9 bar., покрита площ от един разпръсквач 226 – 3935 m2, и дебит 0,39 – 29,0 m3/h. Микроразпръсквачи – с нисък интензитет, малък радиус, работещи при ниско налягане – биват роторни с дюза или дефлекторни; дъждуващи – за напояване и мъглуващи – за контрол на микроклимата в оранжерии и гъбарници. Капково напояване (надземно или подземно) - намира широко приложение при отглеждане на зеленчукови насаждения на открито, в оранжерии и парници. Този тип системи за напояване е единственият възможен способ, особено при ограничено количеството на наличната водата. Изключително преимущество на тези системи са: Нисък разход на вода, енергия и труд Локално прилагане на водата директно в кореновата система на растението Гарантирана поливна норма осигуряваща дневната евапотранспирация и нуждите на растението Предпазване на поливните полета от ерозия Не се напояват междуредията и по този начин частично се регулира заплевелеността Капковите системи работят при ниско налягане, което води до икономия на енергия Възможност за автоматизация и мониторинг на поливния процес, което води до икономия на труд Използване и точно дозиране на продукти за растителна защита и торове в системата Значително ограничаване възможността за нападение от гъбни болести Плодовете се запазват сухи Повишаване на количествените и качествените показатели на получаваната реколта    Универсалността на този метод се изразява в широките технически възможности и високата рентабилност, особено в такива местности, където прилагането на традиционните начини за поливане е трудно и неефективно – например в условията на сложен и силно наклонен релеф; при климат с чести засушавания и силни ветрове; при ограничено количество на поливната вода; в региони, където почвата се отличава с много висока или ниска хигроскопичност; при засолени терени и др. Напояването чрез този метод протича дозирано, което осигурява запазването на оптимални водно-физически свойства на почвата. Не на последно място като предимство може да се посочи възможността за използването на алтернативни източници на вода – пречистени отпадни води, дъждовни води събирани в изкуствено създадени водоеми за напояване. То дава възможност за комплексен подход при решаването на техническите задачи за напояване, като значително намалява стойността на единица продукция.
  Научете повече